Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đày ải


[đày ải]
Opress, persecute, ill-treat, grind down
Bị giam cầm đày ải
To be held in custody and ground down.Opress, persecute, ill-treat, grind down
Bị giam cầm đày ải To be held in custody and ground down


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.