Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-fired
all-fired
['ɔ:l,faiəd]
phó từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vô cùng, hết sức, cùng cực


/'ɔ:l,faiəd/

phó từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vô cùng, hết sức, cùng cực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "all-fired"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.