Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ardour
ardour
['ɑ:də]
Cách viết khác:
ardor
['ɑ:də]
danh từ
lửa nóng, sức nóng rực
(nghĩa bóng) nhiệt tình, nhiệt tâm, nhuệ khí; sự hăng hái, sự sôi nổi
to damp someone's ardour
làm nhụt nhuệ khí của ai


/'ɑ:də/

danh từ
lửa nóng, sức nóng rực
(nghĩa bóng) nhiệt tình, nhiệt tâm, nhuệ khí; sự hăng hái, sự sôi nổi
to damp someone's ardour làm nhụt nhuệ khí của ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ardour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.