Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bale-fire
bale-fire
['beil'faiə]
danh từ
lửa hiệu
đám lửa lớn đốt giữa trời (lửa trại, liên hoan...)
giàn lửa hoả táng


/'beil,faiə/

danh từ
lửa hiệu
đám lửa lớn đốt giữa trời (lửa trại, liên hoan...)
giàn lửa hoả táng

Related search result for "bale-fire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.