Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barley-water
barley-water
['bɑ:li,wɔ:tə]
danh từ
nước lúa mạch


/'bɑ:li,wɔ:tə/

danh từ
nước lúa mạch (cho người lớn)

Related search result for "barley-water"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.