Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beacon fire
beacon+fire
['bi:kən'faiə]
Cách viết khác:
beacon light
['bi:kən'lait]
danh từ
lửa hiệu


/'bi:kən'faiə/ (beacon_light) /'bi:kən'lait/

danh từ
lửa hiệu

Related search result for "beacon fire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.