Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
comfort station
comfort+station
['kʌmfət'stei∫n]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà vệ sinh công cộng


/'kʌmfət'steiʃn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà vệ sinh công cộng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "comfort station"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.