Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
death-warrant
death-warrant
['deθ,wɔrənt]
danh từ
lệnh hành hình, lệnh xử tử
lệnh xoá bỏ một phong tục


/'deθ,wɔrənt/

danh từ
lệnh hành hình, lệnh xử tử
lệnh xoá bỏ một phong tục

Related search result for "death-warrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.