Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demagogic
demagogic
[,demə'gɔgik]
Cách viết khác:
demagogical
[,demə'gɔgikəl]
tính từ
mị dân


/,demə'gɔgik/ (demagogical) /,demə'gɔgikəl/

tính từ
mị dân

Related search result for "demagogic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.