Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demonic
demonic
[di:'mɔnik]
Cách viết khác:
daemonic
[di:'mɔnik]
tính từ
(như) demoniac
có tài xuất quỷ nhập thần


/di:'mɔnik/ (daemonic) /di:'mɔnik/

tính từ
(như) demoniac
có tài xuất quỷ nhập thần

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "demonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.