Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demonize
demonize
['di:mənaiz]
Cách viết khác:
demonise
['di:mənaiz]
động từ
biến thành quỷ


/'di:mənaiz/ (demonise) /'di:mənaiz/

ngoại động từ
biến thành quỷ

Related search result for "demonize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.