Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disconnected
disconnected
[,diskə'nektid]
tính từ
bị rời ra, bị cắt rời ra, bị tháo rời ra; bị phân cách ra
(điện học) bị ngắt, bị cắt (dòng điện...)
rời rạc, không có mạch lạc (bài nói, bài viết)gián đoạn, không liên thông
totally d.(tô pô) hoàn toàn gián đoạn

/'diskə'nektid/

tính từ
bị rời ra, bị cắt rời ra, bị tháo rời ra; bị phân cách ra
(điện học) bị ngắt, bị cắt (dòng điện...)
rời rạc, không có mạch lạc (bài nói, bài viết)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disconnected"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.