Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissever
dissever
[di'sevə]
động từ
chia cắt, phân chia


/dis'sevə/

động từ
chia cắt, phân chia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dissever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.