Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eventide
eventide
['i:vəntaid]
danh từ
(thơ ca) chiều hôm
eventide home
nhà dành cho người già


/'i:vəntaid/

danh từ
(thơ ca) chiều hôm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "eventide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.