Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
free-for-all
free-for-all
['fri:fər'ɔ:l]
danh từ
cuộc loạn đả
cuộc đấu ai muốn tham dự cũng được

[free-for-all]
saying && slang
(See a free-for-all)


/'fri:fər'ɔ:l/

tính từ
mở ra cho tất cả cho mọi người, dành tất cả cho mọi người

danh từ
cuộc loạn đả
cuộc đấu ai muốn tham dự cũng được

Related search result for "free-for-all"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.