Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hellish
hellish
['heli∫]
tính từ
(thuộc) địa ngục; như địa ngục, tối tăm; như ma quỷ
khủng khiếp; ghê tởm; xấu xa

[hellish]
saying && slang
bad, awful, unfair
If we have to pay our medical bills, it's a hellish arrangement!


/'heliʃ/

tính từ
(thuộc) địa ngục; như địa ngục, tối tăm; như ma quỷ
khủng khiếp; ghê tởm; xấu xa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hellish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.