Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homosexuality




homosexuality
[,hɔməsek∫u'æləti]
danh từ
tình trạng đồng tính luyến ái


/'houmouseksju'æliti/ (homoerotism) /,houmou'erətizm/

danh từ
tính tình dục đồng giới

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.