Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpolar
interpolar
[,intə'poulə]
tính từ
giữa hai cực (quả đất); giữa các cực, gian cực


/,intə'poulə/

tính từ
giữa hai cực (quả đất); giữa các cực, gian cực

Related search result for "interpolar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.