Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khi mạn


[khi mạn]
(cũ) Slight.
Khi mạn bậc tôn trưởng
To slight one's seniours.(cũ) Slight
Khi mạn bậc tôn trưởng To slight one's seniours


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.