Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mộng dunoun
somnambulistic; sleep-walking

[mộng du]
to walk in one's sleep
Chứng mộng du
Sleepwalking; somnambulism
Người mắc chứng mộng du
Somnambulist; sleepwalkerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.