Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morning-glory
morning-glory
['mɔ:niη,glɔ:ri]
danh từ
(thực vật học) cây bìm bìm hoa tía


/'mɔ:niɳ,glɔ:ri/

danh từ
(thực vật học) cây bìm bìm hoa tía

Related search result for "morning-glory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.