Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngấm đòn


[ngấm đòn]
Tell on (somebody)
Bây giờ giờ cậu ta mới ngấm đòn hôm qua
Yesterday's blows are telling on him now.Tell on (somebody)
Bây giờ giờ cậu ta mới ngấm đòn hôm qua Yesterday's blows are telling on him now


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.