Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngứa nghề


[ngứa nghề]
(thông tục) to feel sexually aroused/excited; to be in heat; to be sexed up; to feel horny/sexy(thông tục) feel sexual urge, feel aroused


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.