Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhị tâmDouble-faced, double-dealing
    Ăn ở nhị tâm A double-dealing behaviour
    Con người nhị tâm A double-faced person


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.