Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outthought
outthought
quá khứ và quá khứ phân từ của outthink


/aut'θiɳk/

ngoại động từ outthought
suy nghĩ nhanh hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn; suy nghĩ chính xác hơn
nhanh trí hơn; thắng (ai) trong cuộc đấu trí

Related search result for "outthought"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.