Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papular
papular
['pæpjulə]
tính từ
(sinh vật học) có nốt sần


/'pæpjulə/

tính từ
(sinh vật học) có nốt sần

Related search result for "papular"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.