Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
party

party


party

A party is a group of people having fun together.

['pɑ:ti]
danh từ
đảng
the Communist Party
đảng Cộng sản
a political party
một chính đảng
sự đứng về phe (trong vấn đề (chính trị)); sự trung thành với phe đảng
(định ngữ) (thuộc) đảng, có tính chất đảng phái
party card
thẻ đảng
party dues
đảng phí
party member
đảng viên
party organization
tổ chức đảng
party local
trụ sở đảng
party nucleus
nòng cốt của đảng
party spirit
tính đảng; óc đảng phái
tiệc, buổi liên hoan
a birthday party
một buổi liên hoan mừng sinh nhật
những người cùng đi
the minister and his party
bộ trưởng và những người cùng đi
toán, đội, nhóm
landing party
đội đổ bộ
a search party
một đội tìm kiếm
(luật) bên
the contracting parties
các bên ký kết
người tham gia, người tham dự
an old party with spectales
lão đeo kính
a coquettish party
con bé làm đỏm
(thông tục) người
be (a) party to something
tham gia, biết về hoặc ủng hộ (một kế hoạch, một hành động..)
be party to an agreement
tham gia một hiệp định
be party to a crime
tham gia một tội ác


/'pɑ:ti/

danh từ
đảng !the Communist Party
đảng Cộng sản
a political party một chính đảng
sự đứng về phe (trong vấn đề chính trị); sự trung thành với phe đảng
(định ngữ) (thuộc) đảng, có tính chất đảng phái
party card thẻ đảng
party dues đảng phí
party member đảng viên
party organization tổ chức đảng
party local trụ sở đảng
party nucleus nòng cốt của đảng
party spirit tính đảng; óc đảng phái

danh từ
tiệc, buổi liên hoan
những người cùng đi
the minister anf his party bộ trưởng và những người cùng đi
toán, đội, nhóm
landing party đội đổ bộ
(pháp lý) bên
the contracting parties các bên ký kết
người tham gia, người tham dự
to be a party to something thằng cha, lão, anh chàng, gã, con bé, mụ...
an old party with spectales lâo đeo kính
a coquettish party con bé làm đỏm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "party"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.