Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proposition
proposition
[,prɔpə'zi∫n]
danh từ
(proposition that...) lời tuyên bố bày tỏ một nhận định hoặc một ý kiến; lời xác nhận
the proposition is so clear that it needs no explanation
lời xác nhận đã quá rõ ràng, không cần giải thích thêm nữa
a proposition too plain to need argument
lời tuyên bố (xác nhận) quá rõ ràng không cần phải lý lẽ gì nữa
(proposition to do something / that...) cái được đề nghị (nhất là trong kinh doanh); sự gợi ý
a proposition to merge the two firms/that the two firms should merge
một đề nghị hợp nhất hai công ty/rằng hai công ty nên hợp nhất lại
vấn đề cần giải quyết; vấn đề hoặc nhiệm vụ
it's a tough/not an easy proposition
đó là một vấn đề gay go/không dễ dàng
(toán học) sự trình bày một định lý hoặc vấn đề (có chứng minh); định đề
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gạ ăn nằm (với ai)
ngoại động từ
(thông tục) đề nghị có quan hệ tình dục (với một phụ nữ), nhất là một cách trực tiếp và xúc phạm; gạ gẫm ăn nằm với (ai)(logic học) mệnh đề
affirmative p. mệnh đề khẳng định
atomic p. mệnh đề nguyên tử
compound p. mệnh đề phức hợp
contradictory p.s những mệnh đề mâu thuẫn
contrary p.s những mệnh đề tương phản
converse p. mệnh đề đảo, đảo đề
disjunctive p. mệnh đề tuyển
equivalent p.s các mệnh đề tương đương
hypothetical p. mệnh đề giả định
inverse p. mệnh đề phản, phản đề
molecular p. mệnh đề phana tử
negative p. mệnh đề phủ định
particular p. mệnh đề đặc trưng
principal p. mệnh đề chính
singular p. mệnh đề đơn
universal p. mệnh đề toàn xưng

/proposition/

danh từ
lời đề nghị, kế hoạch, đề xuất, dự kiến đề ra
lời tuyên bố, lời xác nhận
a proposition too plain to need argument lời tuyên bố (xác nhận) qua rõ ràng không cần phải lý lẽ gì nữa
(từ lóng) việc làm, vấn đề, mục tiêu, triển vọng; nghề nghiệp
a paying proposition việc làm có lợi, món bở
a tough proposition việc làm gay go, vấn đề hắc búa
(từ lóng) đối thủ
(toán học) mệnh đề
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gạ ăn nằm (với ai)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "proposition"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.