Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
realist
realist
['riəlist]
danh từ
người theo thuyết duy thực
người có óc thực tế
tính từ
(như) realistic


/'riəlist/

danh từ
người theo thuyết duy thực
người có óc thực tế

tính từ
(như) realistic

Related search result for "realist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.