Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saleability
saleability
[,seilə'biləti]
Cách viết khác:
salability
[,seilə'biləti]
như salability


/,seilə'biliti/ (saleability) /,seilə'biliti/

danh từ
tính có thể bán được

Related search result for "saleability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.