Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serious

serious
['siəriəs]
tính từ
đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
a serious young person
một thanh niên đứng đắn
to have a serious look
có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
this is a serious matter
đây là một vấn đề quan trọng
serious illness
bệnh nặng, bệnh trầm trọng
serious defeat
sự thất bại nặng
serious casualties
tổn thương nặng
đáng sợ, đáng gờm
a serious rival
một đối thủ đáng gờm
thành thật, thật sự, không đùa
are you serious?
anh có nói thật không?
a serious attempt
một cố gắng thật sự
(thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý


/'siəriəs/

tính từ
đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
a serious young person một thanh niên đứng đắn
to have a serious look có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
this is a serious matter đây là một vấn đề quan trọng
serious illness bệnh nặng, bệnh trầm trọng
serious defeat sự thất bại nặng
serious casualties tổn thương nặng
đáng sợ, đáng gờm
a serious rival một đối thủ đáng gờm
thành thật, thật sự, không đùa
are you serious? anh có nói thật không?
a serious attempt một cố gắng thật sự
(thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "serious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.