Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
single-barrelled
single-barrelled
['siηgl'bærəld]
tính từ
một nòng (súng)


/'siɳgl'bærəld/

tính từ
một nòng (súng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "single-barrelled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.