Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
split

split


split

When something is split, it is divided into two pieces.

[split]
tính từ
nứt, nẻ, chia ra, tách ra
ngoại động từ split
ghẻ, bửa, tách
chia ra từng phần
to split the job
chia việc
to split a sum of money
chia một số tiền
chia rẽ (ý kiến) về một vấn đề, làm chia rẽ, gây bè phái (trong một đảng phái)
(hoá học); (vật lý) làm vỡ (hạt nhân), tách (phân tử)
nội động từ
nứt, vỡ, nẻ
chia rẽ, phân hoá, không nhất trí
to split on a question
không nhất trí về một vấn đề
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chia nhau
to spit off (up)
làm vỡ ra; vỡ ra, tách ra
to split the difference
lấy số trung bình
thoả hiệp
to split hairs
chẻ sợi tóc làm tư
to split one's sides
cười vỡ bụng
to spilt on someone
(từ lóng) tố cáo ai; phản ai
to split one's vote
bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập
head is splitting
đầu nhức như búa bổ

[split]
saying && slang
depart, go, leave
I gotta split. Class starts in two minutes.cắt đoạn, chia đoạn

/split/

tính từ
nứt, nẻ, chia ra, tách ra

ngoại động từ split
ghẻ, bửa, tách
chia ra từng phần
to split the job chia việc
to split a sum of money chia một số tiền
chia rẽ (ý kiến) về một vấn đề, làm chia rẽ, gây bè phái (trong một đảng phái)
(hoá học); (vật lý) làm vỡ (hạt nhân), tách (phân tử)

nội động từ
nứt, vỡ, nẻ
chia rẽ, phân hoá, không nhất trí
to split on a question không nhất trí về một vấn đề
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chia nhau !to spit off (up)
làm vỡ ra; vỡ ra, tách ra !to split the difference
lấy số trung bình
thoả hiệp !to split hairs
chẻ sợi tóc làm tư !to split one's sides
cười vỡ bụng !to spilt on someone
(từ lóng) tố cáo ai; phản ai !to split one's vote
bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập !head is splitting
đầu nhức như búa bổ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "split"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.