Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tropicalise
tropicalise
['trɔpikəlaiz]
ngoại động từ
nhiệt đới hoá


/'trɔpikəlaiz/

ngoại động từ
nhiệt đới hoá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.