Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
utilitarianism
utilitarianism
[,ju:tili'teəriənizəm]
danh từ
thuyết vị lợi (hành động phải được đánh giá theo sự có ích hoặc đem lại cho đa số)


/,ju:tili'te ri nizm/

danh từ
thuyết vị lợi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.