Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vallum
vallum
['væləm]
danh từ
(sử học) bờ luỹ, thành luỹ (cổ La mã)


/'væləm/

danh từ
(sử học) bờ luỹ, thành luỹ (cổ La mã)

Related search result for "vallum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.