Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vapor
vapor
['veipə]
Cách viết khác:
vapour
['veipə]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như vapour


/'veipə/

danh từ & nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) vapour

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vapor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.