Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
viperous
viperous
['vaipərəs]
Cách viết khác:
viperish
['vaipəri∫]
như viperish


/'vaipəriʃ/ (viperous) /'vaipərəs/

tính từ
(thuộc) rắn vipe
độc địa, ác hiểm
a viperish tongue miệng lưỡi độc địa

Related search result for "viperous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.