Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
visitable
visitable
['visitəbl]
tính từ
có thể thăm được
có thể tham quan được


/'visitəbl/

tính từ
có thể thăm được
có thể tham quan được

Related search result for "visitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.