Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
closeclose
(문.창문 등을)닫다, (입을)다물다, (눈을)감다, (가게.관청.항구 등을)닫다, 휴업하다, (장소에의)통행(입장)을 정지(차단)하다, (지역 등을)폐쇄하다, (일.이야기 등을)끝내다, 완료하다, 끝마치다, 마감하다, (빈틈.상처 등을...으로)막다, 통하다, (상담.계약등을)맺다, 체결하다, (회로, 전류를)접속하다, 접근하다, 대열의 사이를 좁히다, (문이)닫히다, (꽃이)시들다, (상처가)아물다, (상점.극장 등이)문을 닫다, 폐점(폐관)하다, 폐쇄되다, 휴업하다, 끝나다, 완료되다, 폐회하다, 접근하다, 집합하다, (대열이)밀집하다, (주위에)모이다, (팔 등이)...을 죄다, 닫음, 폐쇄, 종결, 끝, (우편의)마감, 마침표, 겹세로줄 close (시간.공간.정도 등이)가까운(near), 친한(intimate), (친족관계가)가까운, 유사한, 세력이 백중한, 밀집한, 빽빽한, 정밀한(accurate), 면밀한, 용의주도한, (장소 등이)좁은, 갑갑한, (날씨가)무더운(sultry), 답답한(heavy), (공기가)무거운, (방 등)바람이 잘통하지 않는(stuffy), 말이 적은(reticent), 터놓지 않는(res erve), 숨겨진, 비밀로 하고 있는, 갇힌, 감금된, 감시가 심한, 엄중한, (회원.특권등이)한정된, 비공개의, 배타적인, 폐쇄적인, 옹색한, 입수하기 어려운, (돈이)잘 돌지 않는(scarce), (수렵기가)금지중인, 금렵중인, 인색한, 닫힌, 잠긴, 밀폐된, close 폐쇄된, (혀의 위치가 높은), (시합등)우열을 가릴 수 없는, 만족할 만한, 훌륭한, (시간적.공간적으로...와)접하여, 바로곁에, 바싹 다가서, 좁게 죄어, 밀접하여, 빈틈없이, 꽉차서, 밀착하여, 꼭, 면밀히, 물끄러미, (개인 소유의)둘러 막은 땅, 구내, 경내, (하교의)운동장, 교정, (한길에서뒷골목으로 통하는)골목길

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "close"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.