Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colosseum

danh từ
đại hý trường (cổ La-mã)colosseum
[kɔlə'si:əm]
danh từ
đại hý trường (cổ La-mã)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "colosseum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.