Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
dairymaid


noun
a woman who works in a dairy
Syn:
milkmaid
Hypernyms:
farmhand, fieldhand, field hand, farm worker


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.