Chuyển bộ gõ

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồi hộpverb
to flutter; to tremble with excitement

[hồi hộp]
to flutter; to palpitate
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.