Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Wednesday

Wednesday
['wenzdi]
danh từ, viết tắt là Wed hoặc Weds
ngày thứ tư trong tuần; thứ Tư


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.