Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
alveolar artery


noun
a branch of the maxillary artery that supplies the alveolar process
Syn:
arteria alveolaris
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Hyponyms:
inferior alveolar artery, arteria alveolaris inferior, superior alveolar artery, arteria alveolaris superior
Part Holonyms:
alveolar ridge, gum ridge, alveolar process


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.