Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arris
arris
['æris]
danh từ
cạnh nhọn (bờ nóc nhà...)


/'æris/

danh từ
cạnh nhọn (bờ nóc nhà...)

Related search result for "arris"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.