Chuyển bộ gõ


Từ điển Đồng Nghĩa English - Concise Oxford Thesaurus Dictionary
be up with the lark


Brit.
get out of bed very early in the morning.
=> headword be up with the lark


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.