Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
computational linguistics(Tech) ngôn ngữ học tính toán

Related search result for "computational linguistics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.