Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coverlet
coverlet
['kʌvəlit]
Cách viết khác:
coverlid
['kʌvəlid]
danh từ
khăn phủ giường


/'kʌvəlit/ (coverlid) /'kʌvəlid/

danh từ
khăn phủ giường

Related search result for "coverlet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.