Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
exodontia


noun
the branch of dentistry dealing with extraction of teeth
Syn:
exodontics
Derivationally related forms:
exodontist, exodontic (for: exodontics), exodontist (for: exodontics)
Hypernyms:
dental surgery


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.